project-management-logo

קבלת החלטות בניהול פרוייקטים

לכול עסק בכול גודל ובכול תחום דרושים יעדים שיתוו את ווקטור ההתקדמות של העסק. אך כיצד לבחור את היעדים הנכונים וכיצד להבנות את הפרויקטים שיבאו לכיבוש מוצלח של יעדים אלו? לשם כך דרושה יד מנהלת טובה אך גם יד מנהלת כזו אינה מבטיחה דבר לגבי מציאת היעדים הנכונים להתפתחות העסק והבניית הפרוייקטים להשגתם, לשם כך דרושה מראה לעסק, מראה שמשקפת את העסק בכול זמן נתון, בכול האלמנטים השונים של העסק, ואשר מעמתת תדיר בין תמונת המציאות למפת הצלחת הפרויקט והשגת היעד. מראה כזו היא תוכנה לניהול פרוייקטים.

מהי תוכנה לניהול פרוייקטים?

תוכנה לניהול פרוייקטים מאפשרת בחינה של מצב העסק ברמת המאקרו והמיקרו לפי בחירת המנהל, זאת אומרת תוכנה זו מאפשרת מבט על על מצב החברה והתקדמותה לעבר השגת יעדיה וגם מבט על כול מרכיב בנפרד שפועל בחברה. תוכנה לניהול פרויקטים מאפשרת הגדרת יעדים לחברה, השמת צוות פעולה להשגת כול יעד ופרויקט, התווית לוח זמנים לביצוע הדרישות השונות להשגה הסופית של היעד והגשמת הפרויקט, בניית מצבת כוח אדם מתאים והחלטה על כמות השעות שדרושה לכול שלב ושלב, תוכנה לניהול פרוייקטים תעקוב אחר אופן הגשמת הפרויקטים, תעקוב אחר דיווח שעות העבודה, התפוקה לחברה מכול שעה ושעה, בעוד הקשב שלנו עלול להתפזר בין משימות שונות שאינן נראות קשורות בהשגת אותו יעד התוכנה יכולה לסייע לנו בהתבונות ואנליזנ של כול משימה ומשימה בנפרד ועד הסינרגיה של האיחוד לפרויקט אחד.

תוכנה לניהול פרוייקטים ותרומתה הכלכלית לעסק

תוכנה לניהול פרוייקטים משמשת גם כתוכנה לניהול הבילינג של העסק, החיובים השונים של העסק והתקבולים לעסק, חישובי המשכרות ויצירת תחזית אמינה עתידית לעסק, באמצעות התוכנה ניתן לייעל את העסק, את הזמן שמוקצב לכול פרויקט, את זמן התגובה לשינוים כלכלים שבסביבה החיצונית לעסק ולבצע החלטות ניהוליות מושכלות ושקולות יותר. התוכנה זמינה ונגישה משום שהממשק שלה אינטואיטיבי ונעזר במצגות גרפיות בהירות ונקיות של גרפים, טבלאות וחתכים של כול אלמנט שיתבקש של העסק ויחסו לאחרים, התוכנה מגובה בענן האינטרנטי ולכן נגישה מכול מחשב ללא תלות בחומרה ספציפית.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved